อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้

ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยอ้อย | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน | ปุ๋ยกล้วย| ปุ๋ยพืชผัก | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยยาสูบ | ปุ๋ยมะพร้าว| ปุ๋ยดอกไม้

ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้

เว็บลดราคาปุ๋ยเคมี,แม่ปุ๋ย,ปุ๋ยอินทรีย์,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดินทุกสูตรวันนี้ ถึง 31/12/2556

การปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงสุด!!คลิ๊ก

altราคาปุ๋ยเคมี

การเตรียมดินปลูกข้าวโพด

 

 

การเตรียมดินโดยการไถดะตากดินให้แห้ง 7-10 วัน  เพื่อกำจัดวัชพืช และโรคพืชบางชนิด จากนั้น

ไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง ให้ดินละเอียด พร้อมทั้งปรับพื้นที่ และเกลี่ยดินในแปลงข้าวโพดให้สม่ำเสมอ

ปุ๋ยข้าวโพด

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวโพด

เมล็ดข้าวโพดหวานควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า  90  เปอร์เซ็นต์ ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกประมาณ  3-4 กิโลกรัมต่อไร่

การปลูกข้าวโพด
ปลูกข้าวโพดเป็นแถว โดยใช้ระยะระหว่างแถวประมาณ 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้นประมาณ 25 เซนติเมตร
ปลูกหลุมละ 2  เมล็ด เมื่อต้นข้าวโพดงอกสูงประมาณ 1 คืบ หรือ 2 สัปดาห์หลังปลูก ให้ถอนต้นข้าวโพดที่อ่อนแอทิ้ง
เหลือต้นที่แข็งแรงไว้หลุมละ 1  ต้น ซึ่งจะได้ต้นข้าวโพดประมาณ 8,500 ต้นต่อไร่   หยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึกประมาณ
3-5 เซนติเมตร อย่าหยอดให้ลึกจนเกินไป เพราะจะทำให้เมล็ดข้าวโพดงอกช้า หรืออย่าหยอดตื้นจนเกินไป เพราะเมล็ดจะไม่งอก
ถ้าเป็นดินเหนียวควรหยอดตื้นกว่าดินทรายเล็กน้อย  ควรปลูกห่างจากข้าวโพดพันธุ์อื่นเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดข้าวเหนียว  หรือข้าวโพดเทียน เป็นระยะทางมากกว่า  200  เมตร หรือปลูกก่อนหรือหลังการปลูก
ข้าวโพดพันธุ์อื่นประมาณ 3 สัปดาห์
 
ฤดูปลูกข้าวโพด
สามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปี แต่เดือนที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม
 
การป้องกันกำจัดวัชพืช
ในแปลงปลูกข้าวโพดหวานจะพบวัชพืชทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง วัชพืชที่ขึ้นเหล่านี้จะแข่งขัน
กับต้นข้าวโพดหวานแย่งน้ำแย่งอาหาร ทำให้คุณภาพและผลผลิตข้าวโพดลดลง นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ให้น้ำและยากลำบากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอีกด้วย
 - การเตรียมดินที่ดีจะช่วยลดปัญหาเรื่องวัชพืช ในระยะต้นอ่อนข้าวโพดได้
              - การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชอาทราซีนผสมน้ำในอัตรา  400-600 กรัมต่อไร่ ควบคุมวัชพืช ก่อน
งอก ก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชได้ การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชมีข้อระวังคือ ผสมน้ำฉีดพ่นขณะดินชื้น
            - เมื่อข้าวโพดงอกแล้ว 20-25 วัน ทำการกำจัดวัชพืชโดยใช้รถไถยกร่องโคนต้นข้าวโพด
 
การให้น้ำข้าวโพด

ควรให้น้ำข้าวโพดอย่างพอเพียง โดยให้น้ำข้าวโพดทุก  10-14  วัน อย่าให้ขาดน้ำในช่วงออกดอก ออกไหม สร้าง

เมล็ด เพราะผลผลิต และคุณภาพจะลดลงอย่างมากข้อเสนอแนะ การปลูกข้าวโพดหวานจะได้ผลดี จะต้องมีแหล่งน้ำ
ปุ๋ยข้าวโพดปุ๋ยข้าวโพด
 
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด
 
altราคาปุ๋ยเคมี
 
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด
ครั้งแรกควรใส่ปุ๋ยข้าวโพดสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร  ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นก่อนปลูก   ใช้วิธีโรย หรือหว่าน

การใส่ครั้งที่ 2  เป็นการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่  1 ด้วยปุ๋ยข้าวโพดสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อข้าวโพดอายุ 3 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อีก 25 กิโลกรัมต่อไร่  โดยโรยระหว่างร่องข้าวโพด หรือหยอดระหว่างต้นบนร่อง
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 เป็นการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2   ด้วยปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 15-20  กิโลกรัมต่อไร่เมื่อข้าวโพดอายุได้ 35 วัน

ราคาปุ๋ยเคมี

 

ปุ๋ยข้าวโพด

 

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด
 
การป้องกันกำจัดโรคในข้าวโพด
 
โรคที่พบมากในข้าวโพดหวาน ได้แก่ โรคราน้ำค้าง (downy mildew) สามารถเข้าทำลายข้าวโพดได้ตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า
จนถึงออกดอก มักพบเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ ใบที่เกิดขึ้นใหม่จะมีทางสีขาว สีเขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน
เกิดจากฐานใบถึงปลายใบ ถ้าเป็นมากจะทำให้ต้นแห้งตาม ให้รีบถอน แล้วเผาทิ้งเสีย หรืออาจเลี่ยงโดยปลูกในระยะที่
ฝนไม่ตกชุก เช่นเดือน มีนาคม-เมษายน หรือหลังฤดูฝน หรือใช้สารเคมีทาแลกซิล (แอพรอน 35) ในอัตรา 7 กรัม/เมล็ด 1 กก.
ผสมน้ำ 10  ซี ซี (1 ช้อนแกง) คลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก สามารถป้องกันโรคนี้ได้ตลอดฤดูปลูก โรคอื่นเช่น  โรคใบ
ไหม้แผลเล็ก  (southern corn leaf blight)   โรคใบไหม้แผลใหญ่  (northern corn leaf blight)   โรคราสนิม
(rust)  โรคราเขม่าดำ (smut)  โรคไวรัส (virus) เป็นต้น
 
การป้องกันกำจัดแมลง
 
แมลงที่พบบ่อยได้แก่หนอนเจาะต้นข้าวโพด จะวางไข่เป็นกลุ่มซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลา หนอนเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ข้าวโพดหวาน
อายุ  20  วัน ถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยเจาะเข้าทำลายส่วนยอด ช่อดอกตัวผู้ และลำต้น ทำให้ต้นชะงักการ
เจริญเติบโต หักล้มง่าย เมื่อมีการระบาดรุนแรง จะเข้าทำลายฝัก ควรสำรวจกลุ่มไข่, หนอน, รูเจาะ และ ยอด
ที่ถูกทำลายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงข้าวโพดหวานอายุ 20-45 วัน เมื่อเริ่มพบการทำลาย ควรทำการพ่น
ด้วยไซเพอร์เมทริน 10 มิลลิลิตร หรือ ไตรฟลูมูรอน 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตรหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนจะกัดกินเส้นไหม
และเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินปลายฝัก ทำให้คุณภาพฝักเสียหายป้องกันกำจัดโดย ควรสำรวจหนอนที่ปลายฝักข้าวโพด
หวานในระยะผสมเกสร ถ้าพบว่ามีการทำลาย ควรพ่นด้วยฟลูเฟนนอกซูรอน 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
เพลี้ยไฟ เมื่ออายุ 1-2 สัปดาห์ จะพบปัญหาเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ให้ใช้สารเคมีกำจัด
เพลี้ยไฟ เช่น พอสส์ ตามอัตราแนะนำแมลงอื่นเช่น   มอดดิน หรือมอดช้าง  (ground weevil)    
หนอนกระทู้หอม  หรือหนอนหลอดลม  (beet armyworm)   หนอนเจาะฝักข้าวโพด (corn earworm)  เป็นต้น
 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด
 
- นับอายุ โดยเฉลี่ยข้าวโพดหวานจะมีอายุเก็บเกี่ยวฝักสดสำหรับรับประทาน ประมาณ 65-72 วัน 

หลังปลูก

- การสังเกต โดยสังเกตจากไหมที่ปลายฝักข้าวโพดเหี่ยว หรือยุบตัว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
- นับจากข้าวโพดออกไหม 50 % เป็นวันแรก เมื่ออายุ 20 วันหลังออกไหม 50 % สามารถเก็บเกี่ยวได้
- ในกรณี ปลูกในฤดูแล้ง ที่มีอากาศหนาวเย็น จะท าให้ข้าวโพดงอกช้ากว่าปกติ และมีการ
เจริญเติบโต และพัฒนาฝักช้า จึงทำให้อายุการเก็บเกี่ยวจะยาวนานกว่าการปลูกในฤดูฝน
- ข้าวโพดมีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว ประมาณ 3 วัน
- ข้าวโพดฝักสดควรถึงผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด ภายใน 1-2 วัน 
- ไม่ควรกองข้าวโพดสูงเกินไป จะทำให้น้ำตาลภายในเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นแป้ง ทำให้ความหวาน
ลดลง รสชาติจืดชืด
       สภาพ  อุณหภูมิปกติ ควรเก็บข้าวโพดในช่วงเช้า หรือเย็น
 

บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 
You like this.
 

 

ราคายางพารา หนองคาย รักบ้านเกิด พันธุ์ข้าวโพด สูตรปุ๋ยยางพาราเปิดกรีด อายุอ้อย4เดือน ปุ๋ยบำรุงต้นยางช่วงสามปี มันสำปะหลัง สูตรปุ๋ยให้ต้นยางใหญ่ใบใหญ่ อ้อยตอใส่ปุ๋ยสูตรใหน ปุ๋ยใส่อ้อยปลูกใหม่ การใส่ปุ๋ยยาง8ปี ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ปุ๋ยยางพารา สูตร 20-8-20 ใส่ยางพารา อายุ 4 ปี ดินกัยการปลูกอ้อยให้ได้มากๆ ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ขายสวนยางพารา มันสำปะหลัง อ.ไชยโยค กาญ สูตรปุ๋ยยางพารา20-10-12 การปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้พลัส100 ราคาปุ๋ยหมอข้าวม้าทองซิลิคอน การไส่ปุ๋ยมะนาว อ้อยและน้ําตาล อัตราใส่่ปุ๋ยยางกรีด ยางพาราขาดความชื้น ปุ๋ย ใส่อ้อย ราคามันสำปะหลัง ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ราคา สูตรปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยบำรุงอ้อย การให้น้ําอ้อย

ปุ๋ยข้าวโพด

ปุ๋ยข้าวโพด

ปุ๋ยข้าวโพด

ปุ๋ยข้าวโพด

ปุ๋ยข้าวโพด

ปุ๋ยข้าวโพด

 

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-4 ราคา 575 บาท

ราคาปุ๋ย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

โทรศัพท์ 035-439676

พืชเขียวงามตามธรรมชาติ งามทน งามนาน ช่วยเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในดิน ป้องกันการเกิดโรคพืชระบบนิเวศน์วิทยาดีขึ้น แมลงศัตรูพืชรบกวนน้อย ประหยัดเงินค่ายาฆ่าแมลง พืชทนทานต่อสภาพภูมิอากาศแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงได้ดี ผลผลิตได้ปริมาณสูง คุณภาพดี ขายได้ราคาดี ประหยัดเงินค่าปุ๋ยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12 - 4 - 4

สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการเจริญเติบโต โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  ใช้ได้ทั้งนาข้าว  พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง

 

ชนิดพืช ประโยชน์ อัตราการใช้ กก.ต่อไร่
ยางและปาล์มขนาดเล็ก ก่อนเก็บผลผลิต

เพื่อเร่งการสร้างราก และทำใบชุดใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง

½ หรือ 1 กก./ต้น
นาข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง ช่วงเร่งต้น   |  หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัว

ช่วงเร่งรวง   |  หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งท้อง

50 – 100 กก.ต่อไร่
อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ

เร่งการเติบโตสามารถใช้ทดแทนสูตร 21-0-0 ได้เป็นอย่างดี และใช้รองพื้นแทน สูตร 15-15-15

50 – 100 กก.ต่อไร่
มันสำประหลัง ข้าวโพด

หว่านให้ทั่วช่วงเริ่มตั้งตัว หรือใช้กลบโคนต้น

50 – 100 กก.ต่อไร่
ต้นไม้และไม้ผล

เน้นการสร้างใบและลำต้น

 1 หรือ 2  กก./ต้น
ไม้ล้มลุก สับประรด และ ผัก หน่อไม้ฝรั่ง

ใช้รองพื้น หรือหว่านให้ทั่วหลังจากย้ายกล้า  กลบโคนปุ๋ย

50 – 100 กก.ต่อไร่

 

อินทรีย์เคมี

ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

Giant สูตร 23 ฆ่าหญ้า Huge 1 เทคโนโลยี นาโนไคโตซาน Organic Fertilizer T-NANO M การปลูกข้าว ฆ่าหญ้า จังจังไคโตชาน จุลินทรีย์ ฉีดเพื่อฆ่าหญ้า จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ดินดีเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ นาข้าว นาโนไคโตซาน ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ตรา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำมีคุณสมบัติ ปุ๋ยดีที่มีคุณภาพ ปุ๋ยน้ำเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยหนึ่งอินทรีย์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์กับธาตุ ปุ๋ยอินทรีย์กับธาตุอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์ขนิดเม็ดเจริญอินทรีภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำนาโน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดกับยางพารา ปุ๋ยอินทรีย์เคมีผสมกับจังจัง ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเม็ดสำหรับรองพื้น ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ผงสร้างภูมิคุ้มกันพืช มณีพันธุ์ 2 มันสำปะหลัง ยางพารา ศัตรูธรรมชาติ หัวปุ๋ย อินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 อินทรีย์ภัณฑ์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ไคโตซาน

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ