อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมี

 

https://www.facebook.com/akesuphan

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่แล้วและต้องการเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น    

การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีนั้นกรมวิชาการเกษตร จึงแนะนำหลักที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ดังนี้

                1.  การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันสำปะหลัง โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน  ได้แก่ การใช้สารปรับสภาพดิน,ปุ๋ยจากมูลสัตว์หรือเปลือกมันจากโรงงานแป้ง   หรือปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่ว เมื่อปลูกแล้วไถกลบในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน     
ทำให้เกิดชั้นดินดานใต้ดินจากรถแทรกเตอร์  ทำให้น้ำระบายลงใต้ดินได้ยากในฤดูฝน  เกิดปัญหาหัวเน่าจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูแล้ง มันสำปะหลังไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ ทำให้
ชะงักการเจริญเติบโต  
  ดังนั้นควรไถระเบิดชั้นดินดาน  หรือใช้หญ้าแฝกปลูกประมาณ  1 -2 ปี    เพราะหญ้าแฝกมีระบบรากลึก สามารถทำลายชั้น
ดินดานได้ อีกทั้งเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารปรับสภาพดินจำพวกโดดลไมท์หรือภูไมท์ร่วมด้วยจะช่วยระเบิดดิน ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น

                2.  การเลือกฤดูปลูกมันสำปะหลัง  ควรเลือกวันปลูกเพื่อให้ช่วงอายุ 3-12 เดือน ของมันสำปะหลังได้รับฝนมากที่สุด เพราะผลผลิตมัันสำปะหลังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วงอายุดังกล่าวโดยการปลูกมันสำปะหลัง  แบบอาศัยน้ำฝนจะให้ผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)  รองลงมาคือ ต้นฤดูฝน (เมษายน –พฤษภาคม)  และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)  แต่การปลูกในช่วงฤดูร้อน และปลายฤดูฝนมีข้อจำกัดของปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย มีผลต่อการงอกของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

การใส่ปุ่ยมันสำปะหลัง

 

                3.  การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ ดินร่วมเหนียว และดินร่วนปนทราย ดินร่วน
เหนียว ถือว่าเป็นดินดี  
ควรปลูกพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 ส่วนดินร่วนปนทราย ควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 90 ห้วยบง 60 และระยอง 9 เนื่องจากมันสำปะหลัง ทั้ง 4 พันธุ์  เมื่อนำไปปลูกในดินร่วนเหนียว จะเจริญเติบโตในส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินมากกว่าลงไปเจริญที่หัวมันในดิน   หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขึ้นต้นหรือบ้าต้นเกินไป  ส่วนพันธุ์ระยอง 7  นั้นเหมาะทั้งดินร่วนเหนียว  และดินร่วนทรายที่มีความชื้นของดินดีตลอดช่วงของการเจริญเติบโต แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่แห้งแล้ง

                4.  การเตรียมดินให้ลึก  หลักสำคัญคือ ต้องไถดะ  ครั้งแรกให้ลึกที่สุดด้วยผาล 3 หรือผาล 4 เท่านั้น   ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้น
พอเหมาะ ห้ามไถดะด้วยผาล 7 เพราะจะไถได้ไม่ลึกการไถดะให้ลึกจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชื้นของดินได้มากขึ้น  และมันสำปะหลัง
ลงหัวได้ง่าย    จากนั้นตาหน้าดินเพื่อให้วัชพืชตายถ้าเป็นดินร่วนเหนียวควรไถแปรครั้งที่  2  ด้วยผาล 7   แล้วยกร่องพร้อมปลูก  ส่วนดินร่วนทราย
ไม่จำเป็นต้องไถแปร     ครั้งที่ 2   สามารถยกร่องพร้อมปลูกได้เลย   ในกรณีที่เกษตรกรสามารถหาปุ๋ยอินทรีย์  สารปรับสภาพดิน และควรหว่านก่อนไถดะ 
ประมาณ 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  (10-20  กระสอบ)


                5.  การปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้อง ต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ 10 -12 เดือน   จะให้ความงอกดีที่สุดโดยเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง   มีตาถี่ขนาดโตพอสมควร ต้องตัดท่อนพันธุ์ด้วยมีด ที่คมเพื่อมิให้ท่อนปลูกซ้ำ ขนาดยาวไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร   ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3  ของความยาวท่อนปลูกในดินร่วนเหนียวควรใช้ระยะแถวกว้าง 1.20 เมตร ระยะปลูกตั้งแต่ 0.50-1.00 เมตร  และในดินร่วนปนทราย ควรใช้ระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูก
ตั้งแต่ 0.50-0.80 เมตร 

                6.  การกำจัดวัชพืช ภายในช่วย 3 เดือนแรกถือว่าเป็นช่วงสำคัญของการปลูกมันสำปะหลัง ต้องดูแลรักษาให้มันสำปะหลังปลอดวัชพืช
ถ้าปล่อยให้วัชพืชแข่งขันกับมันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังแคระแกร็น มีผลให้ผลผลิตลดลงมาก  การกำจัดวัชพืชสามารถเลือกทำแบบผสมผสานโดยใช้จอบถาง  ใช้รถไถเดินไถระหว่างร่อง  ใช้สารเคมีประเภทคลุมก่อนวัชพืชงอก  หรือสารเคมีฆ่าหลังวัชพืชงอก   สารเคมีประเภทคลุมใช้ได้ผล
เฉพาะการปลูกต้นฤดูฝนเท่านั้น
และห้ามใช้ไกลโฟเสทในขณะที่มันสำปะหลังต้นเล็กอยู่ เพราะจะทำให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต 

                7.  การใส่ปุ๋ยเคมี ควรเลือก ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 2 : 1 : 2 ปุ๋ยเคมีที่แนะนำ คือ ปุ๋ยมันสำปะหลังสูตร 15-7-18 หรือ 15-5-35  หรือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ย 2 ข้างลำต้นรัศมีพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบบางๆ      
ใส่ปุ๋ยให้มันสำปะหลังครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือน  หลังจากปลูกและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้น   

ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ราคา 770 บาท ยางพารา,อ้อย,ปาล์ม,ข้าว

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยเคมี

 

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยนาข้าว,ปุ๋ยยางพารา,ปุ๋ยอ้อย

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15  ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8

สำหรับการเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงที่เหมาะสม    ตั้งแต่ 10-18 เดือน ควรงดเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงฝนแรก   คือ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจาก มันสำปะหลังแตกใบอ่อนจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ

alt


                8.  การให้น้ำมันสำปะหลัง   ควรให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง  เพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  หรือทำให้ใบร่วงน้อย
ที่สุด  ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนอย่างก้าวกระโดด  ดังนั้น การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ต้องปลูกในช่วงฤดูฝน คือ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน   มีการให้น้ำในช่วงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโตตามความจำเป็น และให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤดูแล้ง 5 เดือน  ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว

         การใส่ปุ๋ยเคมีมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสุด

|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ราคาปุ๋ยเคมี  alt

 
 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ